27 – desembre -1982

27 Desembre, 2011 § 4 comentaris

A vengut sa padrina a dinar i es padrino.

En es canvi de regalos de repas ma tocat:

Un llapis, un joc, un bloc i una cinta.

A.  Pou Rotger

Anuncis

9 – Octubre – 81

9 Octubre, 2011 § Deixa un comentari

Me achicat i e nat a l’escola. He (fet) corregit els deber i fet un mural. No el viem cabat em sortit a recreo.

Despres em seguit es mural, i anat a dinar em dinat de:HE

macarrons, carn i patates i poma.

A les tres els que no hi via cabat el mural el caben. Fins les 5 que em sortit de s’escola.

He nat en es metge pes pipi que, feia pipi dins el llit.

He sopat hi anat a fer el diari.

A. M. Pou Rotger

Me e lebantao i e hido al cole. He (hecho) corregido los deber y hecho un mural. No lo abíamos cabado emos salido al recreo.

Después emos seguido el mural, y ido a comer emos comido de:

macarrones, carne y patatas y manzana.

A las tres, los que no avian cabado el mural lo caban. Hasta las 5 que emos salido de la escuela.

He hido al médico del pipi, que, hacía pipí en la cama.

He cenado y ido a hacer el diario.

A. M. Pou Rotger

24-de Juny-82

5 Juliol, 2011 § 1 comentari

A les 9 mos hem aixecat i com que es nins no tenien escola em arreglat la casa. Es Sant Joan i no hem anat a dinar perque es papá tenia feina.
Es vespre mos n’anirem si podem a sopar a cualque banda amb so padrino i si no quedarem aqui.
A. Pou

A las 9 nos hemos levantado y como los niños no tenían escuela emos arreglado la casa. Es Sant Joan y no hemos ido a comer porque papá tenía trabajo. Por la noche iremos si podemos a cenar a algún sitio con el padrino y si no quedaremos aquí.
A. Pou

23-de juny-82

5 Juliol, 2011 § Deixa un comentari

Avui ha acabat s’escola.
Em ensaiat sa danca.
A les 12.30 hem anat a dinar.
Em gut d’esperar devers 4 h. que mos tocas.
Sa festa ha acabat a les 9.30 fent exhibicions de jimnasia Ritmica, jimnasia deportiva, boleros i ses dançes de 1º, 2º, 3º, 4ª, 5º, 6º, 7º i 8º.
Ara son les 10.00 i faig aquest diari.

Hoy se ha acabado la escuela.
Emos ensaiado la danca.
A las 12.30 hemos ido a comer.
Emos tenido que esperar como 4h que nos tocara.
La fiesta ha terminado a las 9.30 aciendo exibiciones de jimnasia Rítmica, jimnasia deportiva, boleros y los bailes de 1º, 2º, 3º, 4ª, 5º, 6º, 7º, y 8º.
Ahora son las 10.00 y hago este diario.

17- gener-82

18 gener, 2011 § 2 comentaris

He anat a Optimis i hem anat a dinar a C’as Busso.

Em dinat de:

Entremes, frit i gelat.

Després em anat a pasatjar. Mon nem anat en es barco d’En Lope. Em anat a missa i en es club de S’Arenal, he sopat i faig es diari.

A. M. P. R.

A. Maria Pou

 

He ido a Optimis y hemos ido a comer a Ca’s Busso.

Emos comido de:

Entremes, frit i helado.

Después emos ido a pasehar. Nos emos ido al barco de Lope. Emos ido a misa y al club del Arenal, he cenado y ahora hago el diario.

Dijous 17 – 12- 81

17 Desembre, 2010 § 1 comentari

Em llitgit una lectura petita i l’em explicada.

Un nin la explicada.

Despres sa senyoreta l’a explicat

Emos lehído una lectura pequeña y la emos explicado.

Un niño la explicado.

Después la señorita la a explicado

Dimecres – 16 – Desembre -81

16 Desembre, 2010 § 1 comentari

Em fet un examen de Matematiques. Yo he deixat 1 pregunta.

Despres he llitgit i me he anat a recreo alla he jugat s’elastic.

Em fet Natual i em anat a dinar.

Em dinat de:

1º Aguiat

2º Costella amb patates

3º taronja

Es frare que està amb noltros en es menjador s’ha enfadat, perque es nins cherraven fort.

En jugat a figures amb Na Begoña, Na A. Barcelo, Na Merche, Na Isabel, Na Imacu, Na A. Contestí.

Després anat a ensayar una comedi es titula. “Hay fiesta en el A, B, C,

Sa mestra no hi hera i ha vengut Na Mari-Cruz.

Em fet una hora de dibuix .

He anat a repás i a sopar despres he fet esdeberes.

Antonia Maria Pou Rotger

 

Where Am I?

You are currently browsing the Querido diario category at Tú, lo que tienes que hacer, es ponerle un cordel.